Skip to main content

Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także wszystkich danych zebranych podczas procesu selekcji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Będą one przetwarzana przez Gonvarri Material Handling AS, zarejestrowana pod adresem pocztowym Østensjøveien 27, 0661 Oslo i adresem e-mail info@gonvarri-mh.com jako administratorem danych do przetwarzania.

Jak przetwarzane są dane?

Następujące przetwarzanie, o którym osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana, będzie odbywać się przy użyciu podanych przez nią/niego danych osobowych:

Zapisanie się do biuletynu

Subskrypcja biuletynu Gonvarri Material Handling, w celu okresowego otrzymywania e-maila z informacjami o Gonvarri Material Handling, o produktach i w celach e-marketingowych.

Wypełnienie arkusza zapytania

Wypełnienie formularz zapytania, aby skontaktować się z firmą w celu uzyskania informacji o produktach Gonvarri Material Handling do celów e-marketingowych.

Jakie dane są gromadzone?

W celu realizacji ww. przetwarzania konieczne jest zebranie przez pracowników GMH następujących informacji:

Przy zapisaniu się do biuletynu

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

Przy wypełnieniu formularza zapytania

 • Imię
 • Nazwisko
 • Miasto
 • Kraj
 • Nazwa firmy
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Treść zapytania

Jaka jest podstawa prawna?

Dla takiego przetwarzania danych podstawą prawną i uzasadnieniem będzie zgoda uzyskana od osoby, której dane dotyczą, z akceptacją niniejszego zgłoszenia na stronie internetowej GMH.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Zapisanie się do biuletynu

Informacje zostaną włączone do bazy CRM i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Formularze kontaktowe

Informacje zostaną włączone do bazy CRM i będą przechowywane przez okres do 6 lat od daty akceptacji lub do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Do kogo będą wysyłane Twoje dane?

Osoba, której dane dotyczą, jest informowana, że jej dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będzie to obowiązek prawny.

Jakie masz prawa?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo żądania sprostowania niedokładnych danych lub w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach osoba, której dane dotyczą, może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych, wówczas zachowamy je wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych. GHM i/lub spółki z nią powiązane zaprzestaną przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.

Aby skorzystać z tych praw oraz w celu uzyskania innych wyjaśnień, zainteresowana strona może napisać na adres pocztowy wskazany powyżej lub za pośrednictwem następującego adresu e-mail Privacy.Rights@gonvarri.com, zgodnie z procedurą opisaną na stronie https://www.gonvarri.com/en/privacy-management/